Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd: 23 februari 2023

Algemene Voorwaarden Fior NetworkArtikel 1

Algemeen

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld vier hoofdstukken. Hoofdstuk 1 (Algemene Bepalingen) en Hoofdstuk 4 (Slotbepalingen) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan door Fior Network met derde partijen. Hoofdstuk 2 (Fior Member) ziet uitsluitend op de diensten die vallen onder het Fior Member abonnement en bijbehorende diensten en/of producten. Hoofdstuk 3 ziet uitsluitend op de diensten die vallen onder de zogenoemde Fior Social abonnementen en/of diensten geleverd door Fior Network. Daar deze Algemene Voorwaarden erop gericht zijn op verschillende diensten en/of producten van Fior Network, zullen niet alle bepalingen van toepassing zijn op iedere overeenkomst tot Opdracht of anderszins. Hoofdstuk 4 bevat nadere bepalingen voor de (audio)visuele productiediensten van Fior Network. Hoofdstuk 5 bevat de slotbepalingen van deze Algemene Voorwaarden.Hoofdstuk 1 – Algemene BepalingenArtikel 2

Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden worden de onderstaande definities gehanteerd: 

 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden – zoals van tijd tot tijd gewijzigd – die van toepassing zijn op de verschillende diensten die worden aangeboden vanuit Fior Network, waaronder – maar niet beperkt tot – de producten en diensten van Fior Member en Fior Social.

 

Fior Network: de besloten vennootschap genaamd Fior Network B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 89339762, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer; 

 

Fior Social: is een videomarketing abonnement aangeboden door Fior Network;

 

Fior Member: een online community aangeboden door Fior Network waar marketeers onder andere met elkaar kunnen samen komen om ideeën uit te wisselen en trainingen te volgen;

 

Offerte: alle aanbiedingen en/of prijslijsten van Fior Network aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan; 

 

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fior Network en Opdrachtgever;

 

Opdracht: de dienst of het product dat door Fior Network geleverd zal worden (waaronder – maar niet beperkt tot – diensten en/of producten geleverd vanuit Fior Member en Fior Social); 

 

Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Fior Network de overeenkomst gesloten heeft, tevens de wederpartij van deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever kan tevens Gebruiker zijn onder de definities van deze Algemene Voorwaarden;

 

Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever; 

 

Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 alsmede het gebruik maken van de diensten Fior Member en Fior Social; 

 

Gebruiker: de (rechts)persoon die gebruik maakt van de diensten en/of producten van Fior Network, daaronder begrepen de diensten en producten van Fior Member en Fior Social. Gebruiker kan tevens Opdrachtgever zijn onder de definities van deze Algemene Voorwaarden;

 

Aw.: Auteurswet 1912; 

 

Werk(en): een foto of een videoproductie (waaronder begrepen, indien van toepassing, het script, het callsheet, de shotlist), alsmede andere vastleggingen van geluid (waaronder begrepen, indien van toepassing, voice-overs) en overige werkbestanden), beeld en informatiedragers, gemaakt door Fior Network. Artikel 3 

Toepasselijkheid

 

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fior Network en Opdrachtgever en/of Gebruiker, alsmede op alle Offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, Opdrachten en Overeenkomsten. 

3.2 Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever en/of Gebruikerdie afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Fior Network slechts bindend indien en voor zover deze door haar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Artikel 4 

Aanbod – Offerte

 

4.1 Fior Network doet een aanbod in de vorm van een Offerte. Een Offerte is vrijblijvend en de daarin genoemde bedragen gelden tot uiterlijk in de Offerte aangegeven deadline, en bij gebreke daarvan tot uiterlijk 30 (dertig) dagen na de datum van verzending van de Offerte door Fior Network. 

4.2 Fior Network stelt de Offerte samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Fior Network bepaalt deze uren in alle redelijkheid.

4.3 Prijsopgaven in Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van (productie-)materialen. Fior Network zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 

4.4 Aan een Offerte of kennismakingsgesprek zelf zijn geen kosten verbonden. 

4.5 In de Offerte wordt de Opdracht kort omschreven: gegevens tekeningsbevoegd bedrijf/Opdrachtgever, doel van de Opdracht, gebruiksvorm, eventuele medewerking of inbreng Opdrachtgever, eventueel uiterste oplevertermijn. 

4.6 Een Offerte kan concrete concept- of creatieve voorstellen bevatten, deze en alle intellectuele eigendomsrechten hierin blijven eigendom van Fior Network. 

4.7 Bij ingrijpende wijzigingen op een eerste Offerte die derhalve leiden tot een nieuwe Offerte worden extra kosten in rekening gebracht (zie verder Artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden). 

4.8 De prijzen in de Offertes zijn exclusief BTW. Het in de Offerte vermelde totaalbedrag is inclusief BTW.

4.9 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Fior Network, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4.10 Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder – maar niet beperkt tot – lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies, etc.

4.11 Indien zich na het sluiten van de Overeenkomst en vóór de voltooiing van de Opdracht wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Fior Network het recht de door haar gehanteerde prijzen (verder) aan te passen en aan Opdrachtgever en/of Gebruiker te factureren. Voor wijzigingen op verzoek van Opdrachtgever en/of Gebruiker zijn tevens de bepalingen van Artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.Artikel 5

Reis – en verblijf

 

5.1 Fior Network brengt voor de eerste 25 (vijfentwintig) kilometer vanuit Almere geen reiskosten in rekening. 

5.2 Alle reis- en verblijfkosten buiten deze 25 (vijfentwintig) kilometer worden gezien als additionele kosten en worden niet meegenomen in de Offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. 

5.3 Fior Network hanteert een vergoeding van EUR 0,35,- (vijfendertig Eurocent) (exclusief BTW) per gereden kilometer.Artikel 6 

Aanvaarding 

 

6.1 Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Fior Network werk verricht in het kader van de Overeenkomst, of bij vooruitbetaling bij productieopdrachten indien vermeld in de Offerte, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. 

6.2 Fior Network behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een Opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor haar onaanvaardbaar maakt. 

6.3 Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fior Network is in dat geval gerechtigd de voor de Overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen. Artikel 7 

Uitvoering 

 

7.1 Fior Network zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin zij gebruikelijk werkt. 

7.2 Fior Network spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de werkzaamheden. 

7.3 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken. 

7.4 Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Fior Network zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. 

7.5 Opdrachtgever zal Fior Network steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten. 

7.6 Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde informatie niet tijdig aan Fior Network is verstrekt en/of de in redelijkheid benodigde faciliteiten niet zijn verschaft, heeft zij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 

7.7 Fotografie en film (en, indien van toepassing, enig script) zijn een kwestie van creativiteit en persoonlijke smaak. Aanvaarding van de Opdracht betekent dat Opdrachtgever akkoord gaat met de door Fior Network gehanteerde stijl. Fior Network kan een globale beeldoptimalisatie toepassen op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede, doch is daartoe niet verplicht. 

7.8 Uitgebreide nabewerking vindt enkel na overleg met Fior Network plaats en kan extra kosten met zich meebrengen. Artikel 8

Tussentijdse wijziging 

 

8.1 Er is sprake van een aanvullende Opdracht wanneer een Opdracht na het aanvaarden van de Opdracht gewijzigd wordt en dit extra werkzaamheden voor Fior Network met zich brengt. 

8.2 Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de Offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Fior Network en Opdrachtgever.

8.3 In afwijking van artikel 8.2, kunnen Fior Network en Opdrachtgever in gezamenlijk overleg besluiten dat voor deze aanvullende Opdracht zal een aparte Offerte worden gemaakt.

8.4 Veranderingen die in een al verstrekte Opdracht worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Fior Network wordt overschreden. 

8.5 Fior Network is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de Opdracht aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.6 Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de Offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Fior Network en Opdrachtgever.Artikel 9

 Oplevering

 

9.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de door Fior Network opgegeven levertijd geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal Fior Network pas in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn.

9.2 Verlate oplevering van het Werk door Fior Network ontslaat Opdrachtgever of Gebruiker nooit van haar

betalingsverplichting voor het Werk dat wordt opgeleverd onder de Overeenkomst en/of de Opdracht.

9.3 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, omvat de oplevering van het Werk niet de alternatieve versies, concepten, schetsen, niet gefinaliseerde en afgekeurde ontwerpen en de zogenaamde bronbestanden.Artikel 10

Vergoeding en betalingsvoorwaarden

 

10.1 Indien aannemelijk is dat Fior Network hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Fior Network dit doorberekenen aan Opdrachtgever op de wijze zoals omschreven in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.

10.2 De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

10.3 In beginsel zal aan Opdrachtgever bij het einde van de Opdracht een factuur worden gestuurd voor de uitvoering van de Opdracht. 

10.4 In afwijking van artikel 10.3, kan Fior Network bij een Opdracht van lange duur in haar eigen redelijke discretie meermaals en eerder factureren dan het einde van de Opdracht.

10.5 Gefactureerd wordt ook indien Opdrachtgever het geleverde niet gebruikt. 

10.6 Bij omvangrijke opdrachten vindt facturering geheel of in delen vooraf plaats.

10.7 Facturen dienen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is en Opdrachtgever alsdan een rentevergoeding verschuldigd is van 2,5% (tweeënhalf procent) procent per maand vanaf de vervaldatum. 

10.8 Indien Opdrachtgever na sommatie, als bedoeld in artikel 6:96 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek, nalatig blijft de toegezonden declaratie te voldoen, verbeurt Opdrachtgever een boete conform het tarief vermeld in artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van EUR 40,00,- (veertig Euro) onverminderd de verschuldigde rente. 

10.9 Betaling door Opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de factuur in.

10.10 Indien Gebruiker gebruik maakt van de abonnementsdiensten van Fior Network geldt dat de door de Gebruiker verschuldigde maandelijkse abonnementsvergoedingen door Fior Network telkens per maand vooruit aan de Gebruiker worden gefactureerd en geïncasseerd per automatische incasso. Op basis van de door de Gebruiker bij overeenkomst verstrekte machtiging voor automatische incasso zullen de abonnementsvergoedingen vervolgens op maandelijkse basis door Fior Network worden geïncasseerd.

10.11 Indien Gebruiker niet heeft ingestemd met automatische incasso dan wel indien een verstrekte machtiging op enig moment door Gebruiker wordt ingetrokken, is Gebruiker gehouden de maandelijkse abonnementsvergoedingen telkens zelf uiterlijk op de eerste dag van de maand waarop de vergoeding betrekking heeft per vooruitbetaling aan Fior Network te voldoen.

10.12 Gebruiker zorgt te allen tijde voor een toereikend bank- of girosaldo, zodat het verschuldigde bedrag kan worden geïncasseerd. Het onterecht storneren van een incasso door Gebruiker komt voor risico en rekening van

Gebruiker. Gebruiker is tevens verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, hieronder verstaan wij het rekeningnummer en de tenaamstelling.

10.13 Automatische incasso’s worden uitgevoerd door betaaldienstverlener(s) Mollie en/of Adyen N.V.
Artikel 11

 Opschorting annulering en ontbinding

 

11.1 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Fior Network, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. 

11.2 Fior Network aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die Opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld. 

11.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de Opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, is Fior Network gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden. 

11.4 Bij annuleringen van Opdrachten die plaatsvinden op een moment dat gelegen is vóór 6 (zes) weken voor de geplande eerste werkzaamheden door Fior Network, wordt geen vergoeding in rekening gebracht. 

11.5 Bij annuleringen korter dan 6 (zes) weken voor de geplande eerste werkzaamheden door Fior Network, heeft zij recht op een vergoeding van minimaal 25% (vijfentwintig procent) van het geoffreerde bedrag voor het niet uitgevoerde deel van de Opdracht. 

11.6 Indien voor een bepaalde dag geplande werkzaamheden binnen 72 (tweeënzeventig) uur voor aanvang van die werkzaamheden door of vanwege Opdrachtgever worden doorgeschoven heeft Fior Network recht op een vergoeding van minimaal 50% (vijftig procent) van het geoffreerde bedrag. 

11.7 Als er reeds werkzaamheden zijn verricht (zoals voorbereidingen dan wel uitvoering dan wel mogelijke reserveringen i.v.m. de Opdracht) brengt Fior Network daarvoor een vergoeding in rekening op basis van de reeds bestede kosten en/of uren in relatie tot totaal aantal geprognosticeerde uren.

11.8 Fior Network is bevoegd de Opdracht en/of Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade indien Opdrachtgever en/of Gebruiker; (a) haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Fior Network haar activiteiten staakt of liquideert.

11.9 Ongeacht het overige bepaalde in deze Algemene Voorwaarden zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Opdracht en/of Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid. Artikel 12

 Overmacht

 

12.1 In geval van overmacht, door bijvoorbeeld ziekte of andere onvoorziene omstandigheden (waaronder mede verstaan defecte apparatuur) ontslaat dit Fior Network van de plicht tot het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat Opdrachtgever enig recht op vergoeding van kosten of schaden kan doen gelden. Impact van eventuele overheidsmaatregelen dan wel maatregelen van toezichthoudende – of belangenorganisaties kwalificeren als onvoorziene omstandigheden in het kader van dit artikel 12.

12.2 Fior Network zal Opdrachtgever onverwijld op de hoogte stellen en in alle redelijkheid alles in het werk stellen om in dat geval een vervanger te regelen van vergelijkbare professionaliteit. 

12.3 Opdrachtgever of Gebruiker heeft de verplichting om van Fior Network, indien een deel van de Opdracht reeds wel is uitgevoerd, het uitgevoerde deel van de Opdracht af te nemen en te betalen, tenzij het uitgevoerde deel geen zelfstandige waarde heeft. Artikel 13

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

13.1 Fior Network aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid van haar kant. 

13.2 Fior Network is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door haar geleverd zijn. 

13.3 Indien Fior Network geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat zij jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag. 

13.4 Voor elke door Fior Network aanvaarde Opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting.

13.5 Fior Network kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. 

13.6 Opdrachtgever moet een eventuele tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht binnen 2 (twee) maanden na afronding van de Opdracht schriftelijk bij Fior Network te kennen geven. 

13.7 Opdrachtgever heeft de plicht de geleverde diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. 

13.8 Opdrachtgever vrijwaart Fior Network tegen iedere vorm van aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid van Fior Network.

13.9 Opdrachtgever vrijwaart Fior Network voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt. Zoals onder meer uitdrukkelijk de persoonlijkheidsrechten van derde personen die zichtbaar zijn in het Werk.Artikel 14

 Auteursrecht

 

14.1 Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op en in alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde Werken berust bij Fior Network. 

14.2 Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel 14 omschreven licentie in met betrekking tot het Werk van Fior Network, indien niet anders overeengekomen. Niettemin geldt dat zolang een Werk nog niet is geleverd of nog niet helemaal is betaald, alle rechten exclusief eigendom blijven van Fior Network.

 

14.3 Fior Network geeft bij levering van Werken in de zin van de Aw. toestemming voor het in de Offerte overeengekomen gebruik. Voor elke andere toepassing of ander gebruik van het geleverde moet een aanvullende Overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor publicatie in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de Opdracht werd gemaakt.

 14.4 Fior Network houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, voor zover daarmee Opdrachtgever geen directe concurrentie aangedaan wordt of redelijkerwijs te veronderstellen is dat Opdrachtgever hiervan geen schade ondervindt (bijvoorbeeld bij Eventregistraties, interne vertrouwelijke beelden e.d.).

14.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd het Werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen of dit uit de Overeenkomst voortvloeit.

14.6 Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de Werken voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Fior Network. 

14.7 Opdrachtgever is, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Fior Network, niet bevoegd (sub-)licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

14.8 Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van Werken ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. 

14.9 Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Fior Network, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw. in acht te nemen. 

14.10 Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde Werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fior Network.

14.11 Elk gebruik van een Werk van Fior Network dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten van Fior Network.

14.12 Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage, en publicatie zonder naamsvermelding. 

14.13 Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten waaronder begrepen de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Fior Network, rekent zij drie maal het in de Offerte genoemde totaalbedrag voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. 

14.14 Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Fior Network.

14.15 Bij ingrijpende wijziging van het geleverde Werk die niet de goedkeuring van Fior Network krijgt, kan zij op grond van de Aw. het gebruik van haar Werk verbieden. 

14.16 Opdrachtgever garandeert aan Fior Network dat geen intellectuele eigendomsrechten van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de Overeenkomst en Opdracht door Fior Network en dat Opdrachtgever volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen in de Werk(en) en door Fior Network vast te laten leggen op geluid, beeld of andere informatiedragers. 

14.17 Opdrachtgever zal Fior Network en alle aan haar gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering wegens een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Fior Network. Artikel 15

Muziekgebruik

 

15.1 De Overeenkomst en deze algemene voorwaarden geven Opdrachtgever uitdrukkelijk geen rechten met betrekking tot de eventuele gebruikte muzikale werken in het Werk, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen tussen Fior Network en Opdrachtgever.

15.2 Opdrachtgever is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor het gebruik van muzikale werken in het Werk zoals onder meer de publicatiekosten, kosten die gemaakt worden wanneer een video (met muziekgebruik) wordt gepubliceerd op bijvoorbeeld; beurzen, internet, openbare ruimten, etc.Artikel 16

 Portretrecht

 

16.1 Opdrachtgever/geportretteerde geeft door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden toestemming aan Fior Network om zijn/haar foto’s te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

16.2 Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de Overeenkomst bij Fior Network uitdrukkelijk en schriftelijk bekend gemaakt te worden. Afwijkende afspraken worden eveneens schriftelijk vastgelegd. 

 

Artikel 17

 Geheimhouding

 

17.1 Fior Network verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van Opdrachtgever die zij in het kader van de Opdracht heeft gekregen, waarvan zij weet of redelijkerwijs vermoed dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de Opdracht. 

17.2 Foto’s en/of videobeelden zelf of delen ervan kunnen door Fior Network gebruikt worden voor eigen promotie, tenzij de foto’s en/of video’s voor Opdrachtgever een exclusief karakter hebben zoals voor bijvoorbeeld bij eigen online (video)programma’s van Opdrachtgever of puur intern gebruik.Artikel 18

Relatiebeding

 

18.1 Het is de Opdrachtnemer en/of Gebruiker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fior Network, om gedurende de Opdracht en/of de Overeenkomten en voor een periode van gedurende 1 (één) jaar na het eindigen van de Opdracht en/of Overeenkomst, uitvoerenden van Fior Network te benaderen en/of contacten met uitvoerenden van Fior Network te onderhouden (via social media of op andere wijze) ter werving van deze medewerkers voor indiensttreding of het anderszins uitvoeren van gelijksoortige werkzaamheden bij de Opdrachtnemer en/of Gebruiker

18.2 Onder ‘uitvoerenden van Fior Network’ in de zin van dit artikel 18 wordt verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon die door Fior Network is ingeschakeld voor het uitvoeren van (een deel van) de Overeenkomst en/of Opdracht, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot -; scenaristen, cameramensen, geluidsmensen en editors.Artikel 19

Fior Network Nieuwsbrief

 

19.1 Fior Network verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Gebruiker(s) van Fior Network, Fior Member en/of Fior Social worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de diensten van Fior Network. Tenzij Gebruiker aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt Gebruiker gedurende de looptijd van één of meer van de diensten van Fior Network deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

19.2 Gebruikers kunnen te allen tijde schriftelijk (e-mail voldoende) aangeven dat zij de nieuwsbrieven niet langer wensen te ontvangen, dan wel gebruik maken van de opt-out zoals opgenomen aan het einde van iedere nieuwsbrief.
Hoofdstuk 2 – Fior MemberArtikel 20

Fior Member

 

20.1 Fior Network biedt een online omgeving waarin Gebruiker(s) toegang hebben tot een besloten community, online cursussen kunnen volgen en huidige en nog te ontwikkelen overige faciliteiten.

20.2 Toegang tot de gehele online omgeving van Fior Network is slechts mogelijk door het afsluiten van een abonnement.

20.3 Gebruikers hebben de mogelijkheid om diensten, waaronder cursussen, aan te schaffen zonder een abonnement.

20.4 Fior Network is niet altijd betrokken bij de inhoud van de door haar aangeboden producten en diensten, Fior Network is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten.Artikel 21

Abonnement – Fior Member

 

21.1 Bij het afsluiten van een abonnement verleent Fior Network aan Gebruiker een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot Fior Member. Het gebruiksrecht gaat in bij totstandkoming van de overeenkomst (na aanmelding voor Fior Member).

21.2 Het gebruiksrecht is een individueel en niet overdraagbaar recht. Het is Gebruiker niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

21.3 Gebruiker mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen persoonlijke ontwikkeling en – of bedrijfsactiviteiten.Artikel 22

 Duur Abonnement – Fior Member

 

22.1 Het abonnement komt tot stand voor een periode van minimaal 1 (één) maand dan wel minimaal 1 (één) jaar behoudens enig acties en/of aanbiedingen waar van deze duur kan worden afgeweken. Het abonnement kan door Gebruiker tussentijds en na afloop worden verlengd.

22.2 Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd met periodes van telkens 1 (één) maand tot het moment van opzegging door de Gebruiker.

22.3 Opzegging dient te geschieden door middel van een schriftelijke verklaring ten minste 7 (zeven) kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode.

22.4 Het abonnement kan niet tussentijds worden opgezegd, anders dan met uitdrukkelijke instemming van Fior Network.

 

Artikel 23

Einde Abonnement – Fior Member

 

23.1 Gebruiker zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de online omgeving van Fior Member (waaronder begrepen de Fior Community) en is gehouden om alle van Fior Netwerk verkregen informatie binnen 2 (twee) kalenderdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle aanwezige (computer)apparatuur van Gebruiker.

23.2 Fior Network is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in het geval dat Gebruiker zich niet gedraagt conform hetgeen door Fior Network mag worden verwacht van een zorgvuldig Gebruiker. Zoals gevallen waarin Gebruiker gegevens verspreidt binnen de online omgeving die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden.

23.3 Ongeacht het beëindigen van het abonnement op grond van deze bepaling en/of artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden zullen de verplichtingen in het kader van niet voldane betalingsverplichtingen, geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten en aansprakelijkheid, waar van toepassing, blijven voortbestaan.Artikel 24

Losse diensten – Fior Member24.1 Gebruikers kunnen ook zonder een Fior Member abonnement diensten, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, bepaalde cursussen afnemen. Dit geschiedt tegen betaling van het op de website genoemde bedrag.

24.2 Voor het licenseren van de losse diensten van Fior Member zijn de bepalingen van artikel 21 van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.Artikel 25

Betaling – Fior Member

 

25.1 Gebruiker kan voor de producten en diensten van Fior Member zowel via automatische incasso als iDeal betalen, artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden is onverkort van toepassing op beide betaalmethodes.

25.2 Abonnement: Betaling van het abonnement kan slechts geschieden op basis van automatische incasso. Zie daarover artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden

  1. Losse diensten (cursussen): Betaling van losse diensten kan geschieden door middel van iDeal, CreditCard of 

andere gangbare betaalmethoden.
Artikel 26

Geheimhouding – Fior Member

 

26.1 Gebruiker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die verkregen wordt onder het Fior Member abonnement en/of de losse diensten aangeboden vanuit Fior Network. Tevens geldt dit voor informatie die wordt uitgewisseld in de Fior Community indien deze als vertrouwelijk dient te worden geïnterpreteerd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

26.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.Artikel 27

Beschikbaarheid – Fior Member

 

27.1 Fior Network stelt alles in het werk om Fior Member zo goed mogelijk te maken, haar diensten worden echter geleverd op een “as is” basis en zonder enige vorm van garantie (expliciet of impliciet).

27.2 Fior Network spant zich in om de diensten van Fior Member continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.

27.3 Fior Network garandeert niet dat (i) Fior Member veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie, (ii) eventuele storingen of fouten zullen worden gecorrigeerd, (iii) het platform vrij zal zijn van virussen, andere schadelijke materialen of (pogingen tot) hacks, of (iv) de resultaten van het gebruik van Fior Member aan verwachtingen van Gebruiker zullen voldoen.

27.4 Indien Fior Member op enig moment niet beschikbaar is of er zich storingen of fouten voordoen, of in geval van overmacht, is Fior Network gerechtigd naar eigen goeddunken alle maatregelen te nemen die wij passend of noodzakelijk achten.
Hoofdstuk 3 – Fior SocialArtikel 28

Fior Social

 

28.1 Fior Network biedt een videomarketing abonnement aan onder de noemer Fior Social. Onder dit abonnement biedt Fior Network een pakket van (audio) visuele productiediensten aan die gedurende de duur van de overeenkomst kunnen worden afgenomen tot het maximaal aantal diensten is bereikt.

28.2 Ten overvloede, iedere dienst geleverd onder het Fior Social abonnement, kwalificeert als een Opdracht onder deze Algemene Voorwaarden alle algemene bepalingen zoals opgenomen in Hoofdstuk 1 gelden, waar van toepassing, naast de bepalingen van dit Hoofdstuk 3 van de Algemene Voorwaarden.Artikel 29

Abonnement – Fior Social

 

29.1 Bij het afsluiten van een abonnement verleent Fior Network tegen een maandelijks vast bedrag aan Gebruiker een gelimiteerd aantal (audio) visuele productiediensten welke dienen te worden afgenomen binnen de looptijd van het abonnement.

29.2 Fior Social biedt de onderstaande 3 (drie) abonnementsvormen aan:

 

  • Lite: Oplevering van 1 (één) video per maand en maximaal 1 (één) draaidag per 12 (twaalf) weken; of
  • Plus: Oplevering van 2 (twee) video’s per maand en maximaal 1 (één) draaidag per 6 (zes) weken; of
  • Professional: Oplevering van 4 (vier) video’s per maand en maximaal 1 (één) draaidag per 3 (drie) weken.

 

29.3 Afwijken van bovenstaande pakketten is enkel mogelijk wanneer dit voorafgaand aan de samenwerking schriftelijk is overeengekomen tussen Fior Network en Gebruiker. Dit kan eventueel extra kosten met zich meebrengen, welke op maat/aanvullend worden berekend, zie ook artikel 4 van de Algemene Voorwaarden.

29.4 De geleverde diensten onder het abonnement kwalificeren als individuele Werken onder deze Algemene Voorwaarden.

29.5 Het abonnement heeft uitsluitend betrekking op de overeengekomen diensten en de aangegeven duur en prijs.

29.6 Fior Network behoudt zich het recht voor om tweemaal per kalenderjaar (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli van ieder kalenderjaar) de abonnementsprijs van nieuwe en bestaande Fior Social abonnementen/overeenkomsten, zowel voorafgaand aan als tijdens de contractperiode te wijzigen op basis van loon- en inflatiecijfers. 

29.7 Indien zich tijdens de contractperiode, dus na het sluiten van de overeenkomst en vóór de voltooiing van de volledige dienstverlening, wijzigingen in de in artikel 29.6 genoemde, of andere prijsbepalende factoren voordoen, heeft Fior Network het recht de door haar gehanteerde prijzen (verder) aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren. 

29.8 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het abonnement strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

29.9 Het abonnement geeft Gebruiker het recht op het overeengekomen aantal (audio) visuele productiediensten, maar schept geen verplichting aan de zijde van Fior Network om al deze diensten daadwerkelijk te leveren indien Gebruiker daarvan geen gebruik maakt om welke reden dan ook. Indien Gebruiker geen gebruik maakt van het abonnement, vindt geen teruggave van het abonnementsgeld plaats.

29.10 De (audio)visuele productiediensten die zijn afgenomen onder het gekozen pakket kunnen niet worden meegenomen naar een eventuele opvolgende periode. Dit betekent, tenzij expliciet anders is overeengekomen, dat na verloop van 1 (één) jaar alle niet gebruikte (audio)visuele productiediensten vervallen, ongeacht of het pakket wordt verlengd en/of gewijzigd.

29.11 Indien Gebruiker het maximale aantal (audio) visuele productiediensten heeft benut gedurende de looptijd van het abonnement, dan zullen eventuele additionele producten en/of diensten gevraagd door Gebruiker worden beschouwd als losse Opdrachten waarvoor Fior Network en Gebruiker een aparte overeenkomst zullen opstellen.

29.12 Het abonnement bestaat uit gelimiteerd aantal opnamedagen/draaidagen en een vast aantal uren voor voorbereiding en montage voor iedere (audio) visuele productiedienst. Daarnaast is er tijdens het montageproces een maximum van 2 (twee) feedbackrondes/correctierondes. Wanneer dit aantal wordt overschreden, zal Fior Network dit tijdig aangeven. Eventuele additionele uren en/of feedbackrondes worden in rekening gebracht tegen een vast uurtarief zoals dan separaat overeengekomen tussen Fior Network en Gebruiker. In artikel 35 van deze Algemene Voorwaarden staan de aanvullende bepalingen met betrekking tot de (audio) visuele productiediensten afgenomen onder Fior Social opgenomen.

29.13 Voor iedere (audio) visuele productiedienst die wordt afgenomen onder het abonnement geldt dat er slechts 1 (één) opname/draaidag per 3 (drie) weken kan worden ingepland. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van draaidagen.

29.14 In aanvulling op artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden, geldt dat indien een geplande draaidag op last van Gebruiker later dan 72 (tweeënzeventig) uur voor aanvang van die draaidag wordt geannuleerd, dan vervalt deze draaidag onder het abonnement. Fior Network en Gebruiker kunnen alsdan overeenkomen dat deze draaidag alsnog kan worden ingepland tijdens de dan lopende abonnementsperiode tegen een meerprijs van 50% (vijftig procent) van het overeengekomen maandbedrag.
Artikel 30

 Duur Abonnement – Fior Social

 

30.1 Het abonnement komt tot stand voor een periode van minimaal 1 (één) jaar behoudens enig acties en/of aanbiedingen waar van deze duur kan worden afgeweken. Het abonnement kan door Gebruiker tussentijds en na afloop worden verlengd.

30.2 Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd met periodes van telkens 1 (één) jaar tot het moment van opzegging door de Gebruiker, tenzij uitdrukkelijk een hiervan afwijkende periode is overeengekomen tussen partijen

30.3 Voor iedere opvolgende periode van 1 (één) jaar geldt dat een vastgesteld aantal (audio) visuele productiediensten wordt overeengekomen, artikel 29 is onverkort van toepassing voor de aangeboden (audio) visuele productiediensten voor iedere opvolgende periode. 

30.4 Opzegging dient te geschieden door middel van een schriftelijke verklaring ten minste 1 (één) maand voor aanvang van iedere opvolgende periode.

30.5 Het abonnement kan niet tussentijds worden opgezegd, anders dan met uitdrukkelijke instemming van Fior Network.Artikel 31

Einde Abonnement – Fior Social

 

31.1 Indien het abonnement wordt opgezegd of eindigt door verloop van de abonnementsduur kan Gebruiker nog slechts beroep doen op de (audio) visuele productiediensten tot (en inclusief) de laatste dag van het abonnement, en slechts voor zover het maximale aantal diensten nog niet is afgenomen. Hiervoor geldt dat Fior Network voldoende tijd dient te worden geboden om de (audio) visuele productiedienst als afgerond Werk op te leveren. Gebruiker zal dus rekening moeten houden met de vereiste tijd voor onder andere productie, opname,  montage, en eventuele feedbackronde(s). Het is volledig ter discretie van Fior Network om een (audio)visuele productiedienst kort voor einde van de abonnementsperiode te weigeren indien zij oplevering daarvan niet haalbaar acht.

31.2 Na opzegging door Gebruiker gedurende de looptijd van een abonnement blijft de verplichting bestaan het verschuldigde abonnementsgeld aan Fior Network te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik is of wordt gemaakt van de aangeboden diensten.

31.3 Fior Network is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in het geval dat Gebruiker zich niet gedraagt conform hetgeen door Fior Network mag worden verwacht van een zorgvuldig Gebruiker. 

31.4 Ongeacht het beëindigen van het abonnement op grond van deze bepaling en/of artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden zullen de verplichtingen in het kader van niet voldane betalingsverplichtingen, geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten en aansprakelijkheid, waar van toepassing, blijven voortbestaan.Artikel 32

Betaling – Fior Social

 

Betaling van het abonnement aangeboden door Fior Social kan geschieden via automatische incasso dan wel bankoverschrijving, voor betalen door middel van automatische incasso wordt verwezen naar artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.Artikel 33

Overmacht/Onvoorziene Omstandigheden – Fior Social

 

33.1 In aanvulling op artikel 12 (Overmacht) van deze Algemene Voorwaarden geldt dat het annuleren/wijzigen van draaidagen in het kader van de (audio) visuele productiediensten door onvoorziene omstandigheden niet leidt tot aanpassing van de looptijd van het abonnement noch de betaling van het abonnementsgeld dat Gebruiker verplicht is te betalen.

33.2 Indien het annuleren/wijzigen van de draaidagen betekent dat de nieuwe data van de draaidagen niet meer 

binnen de periode van het abonnement uitgevoerd kunnen worden, kunnen deze werkzaamheden niet langer opgeëist worden als onderdeel van het Fior Social abonnement. Niettegenstaande het voorgaande, zal Fior

Network redelijke inspanningen betrachten om samen met Gebruiker tot een oplossing te komen. 

Hoofdstuk 4 – (audio)visuele productiediensten Fior Network

 

In dit hoofdstuk 4 van de Algemene Voorwaarden zijn een aantal standaarden vastgelegd voor de (audio)visuele productiediensten van Fior Network. De standaarden in artikel 34 gelden ongeacht of deze diensten los worden geleverd of onder de abonnementsdienst van Fior Social vallen. De standaarden van artikel 35 gelden slechts voor de video’s afgenomen onder de abonnementsdienst van Fior Social. Indien van deze standaarden niet expliciet is afgeweken in de Overeenkomst en/of Opdracht, maken deze onderdeel uit daarvan.Artikel 34 – aanvullende bepalingen (audio)visuele productiediensten

 

Draaidag: Wanneer er gesproken wordt over een draaidag en er is voorafgaand aan de draaidag geen concrete afspraak gemaakt over het aantal uren, wordt er standaard uitgegaan van een draaidag van in totaal maximaal 8 (acht) uur. Draaidagen die langer duren van 8 (acht) uur kunnen extra kosten met zich meebrengen, welke op maat/aanvullend worden berekend en geïncasseerd, zie ook artikel 4 en artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Reistijd: In aanvulling op artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden geldt dat er per draaidag uit wordt uitgegaan van een totale maximale reistijd van 2 (twee) uur. Opnames op locaties met een langere totale (retour) reistijd van deze 2 (twee) uur vanaf Almere, kunnen naast de standaard kilometervergoeding extra kosten met zich meebrengen. Hierbij wordt uitgegaan van 50% (vijftig procent) van het gebruikelijke uurtarief, afgerond per half uur, voor de reistijd de 2 (twee) uur overschrijdt.

 

Opname locatie: In aanvulling op artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden geldt dat er altijd wordt uitgaan van opnames binnen Nederland, tenzij voorafgaand aan de Overeenkomst en/of Opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Opnames in het buitenland kunnen extra kosten met zich meebrengen, welke op maat/aanvullend worden berekend, zie ook artikel 4 en 8 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Montage en feedback: Opdrachtgever en/of Gebruiker kan feedback geven en wijzigingen laten aanbrengen in de video’s door middel van feedback/correctierondes. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt standaard uitgegaan van maximaal (2) twee feedbackrondes. Wanneer het maximale aantal feedbackrondes wordt overschreden, brengt dit extra kosten met zich mee, welke achteraf op een aparte factuur worden verwerkt en geïncasseerd.

 

Feedbackperiode: Wanneer Opdrachtgever en/of Gebruiker na oplevering van gemonteerde video’s, niet (meer) reageert (bijvoorbeeld met een duidelijk akkoord, of met eventuele feedback), markeert Fior Network het meest recent geleverde Werk (de video) na 21 (eenentwintig) dagen als geaccepteerd en afgerond en is zij onder geen enkele verplichting verdere feedback en/of correcties door te voeren. Indien er na/buiten de feedbackperiode (of na een eerder akkoord) toch nog wijzigingen in het eindwerk gedaan dienen te worden en Fior Network wenst hieraan mee te werken, brengt dit extra kosten met zich mee, welke achteraf op een aparte factuur worden verwerkt en geïncasseerd. Dit geldt ook wanneer er eerder geen 2 (twee) feedbackrondes nodig waren om tot het geleverde eindwerk te komen, omdat het buiten de feedbackperiode valt.Artikel 35 – aanvullende bepalingen (audio)visuele productiediensten Fior Social

 

Draaidag en script: tenzij expliciet anders overeengekomen tussen Fior Network en Gebruiker dient (i) een draaidag minimaal 1 (één) maand van tevoren te worden ingepland en (ii) alle informatie die nodig is voor Fior Network om een script te kunnen maken en de draaidag voor te bereiden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, informatie over de locatie, contactpersonen waarmee de video wordt opgenomen, het onderwerp van de video, de doelgroep van de video, achtergrond informatie over het betreffende onderwerp en vormgeving) minimaal 3 (drie) weken voorafgaand aan de draaidag geleverd te zijn. Indien Gebruiker deze tijdsbepalingen niet nakomt behoudt Fior Network zich het recht voor om de draaidag te annuleren onder overeenkomstige toepassing van artikel 29 lid 13 van deze Algemene Voorwaarden. 

 

Duur video en additionele versies: een video (Werk) afgenomen onder de abonnementsdienst van Fior Social heeft een maximale duur van 60 (zestig) seconden. Het (i) verlengen van de duur van een video dan wel (ii) maken van additionele versies van een en hetzelfde beeldmateriaal (bijvoorbeeld twee verschillende afsluitingen van eenzelfde video) telt als een nieuwe video binnen het pakket, of kan als aanvullende werkzaamheden worden gezien en extra kosten met zich meebrengen, welke op maat/aanvullend worden berekend, zie ook artikel 4 en artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.

Vormgeving: Pakket bevat eenmalig ontwikkelen van video vormgeving op basis van huisstijl van Gebruiker, waarmee wordt bedoeld: intro met logo (max 5 seconden), outro met logo (max 5 seconden) en lower thirds. Uitganspunt hierbij is dat er geen sprake is van geavanceerde 2D en/of 3D logo animaties. Extra vormgevingselementen, geavanceerde (op maat gemaakte) animaties, andere logo’s of het aanpassen van logo’s kan als aanvullende werkzaamheden worden gezien en extra kosten met zich meebrengen, welke op maat/aanvullend worden berekend, zie ook artikel 4 en artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Voice-over: Gebruik maken van een zogenoemde voice-over is niet standaard inbegrepen in Fior Social video’s. Wanneer Gebruiker wenst gebruik te maken van een voice-over, voor een enkele of voor meerdere video’s, kan dit worden gerealiseerd, maar wel extra kosten met zich meebrengen, welke op maat/aanvullend worden berekend zie ook artikel 4 en artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden. De kosten voor een voice-over zijn afhankelijk van verschillende variabele factoren, zoals het aantal woorden, de gehanteerde tarieven van de gewenste voice-over en de doeleinden waarvoor de voice-over gebruikt wordt.

 

Add-ons (extra services):

  • Ondertiteling: Het ondertitelen van video’s wordt aangeboden als add-on. Deze add-on is bij het afsluiten van het abonnement toe te voegen aan het pakket. Hierbij wordt altijd uitgegaan van 60 (zestig) seconden beeldmateriaal per video en ondertiteling van Nederlandstalige video’s in het Nederlands. Ondertiteling in meerdere talen, vertalingen of langere video’s kunnen extra kosten met zich meebrengen, welke op maat/aanvullend worden berekend, tenzij vooraf anders afgesproken, zie ook artikel 4 en artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.
  • Afwijkende afmetingen: Standaard wordt elke video opgeleverd in de beeldverhouding/aspect ratio 16:9 (breedbeeld). De add-on ‘meerdere afmetingen’ wordt aangeboden als extra service en houdt in dat iedere video naast de standaard afmeting (16:9), ook wordt opgeleverd in de beeldverhoudingen / aspect ratio’s 1:1 (vierkant) en 9:16 (horizontaal). Hierbij wordt altijd uitgegaan van 60 (zestig) seconden beeldmateriaal per video. Aanvullende afmetingen of langere video’s kunnen extra kosten met zich meebrengen, welke op maat/aanvullend worden berekend, tenzij vooraf anders afgesproken, zie ook artikel 4 en artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.

Fior Network kan naast bovengenoemde add-ons ook aanvullende add-ons aanbieden welke niet in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen. Deze zullen in dat geval altijd op een Offerte worden vermeld, of op andere wijze schriftelijk worden toegelicht, waarna deze ook als add-on op de facturen vermeld kan worden.

 

Hoofdstuk 5 – SlotbepalingenArtikel 36

 Wijzigingen algemene Voorwaarden

 

36.1 Fior Network behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

36.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fior Network aan Opdrachtgever medegedeeld. 

36.3 Eventuele tussentijdse wijzigingen in de rechtsvorm van Fior Network hebben geen invloed op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en/of op een lopende Opdracht of Overeenkomst .

36.4 Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum. Deze beëindiging heeft geen invloed op een lopende Opdracht of Overeenkomst en Opdrachtgever en/of Gebruiker is gehouden om al zijn verplichtingen daaronder te blijven voldoen.

36.5 Indien Opdrachtgever en/of Gebruiker na beëindiging van de Algemene Voorwaarden alsnog diensten af wenst te nemen van Fior Network dan is artikel 37 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing. Slechts die bepalingen waarvan expliciet is overeengekomen dat zij niet van toepassing zijn tussen partijen worden buiten beschouwing worden gelaten en de overige bepalingen daarvan blijven onverkort in stand.Artikel 37

Toepasselijk recht en geschillen

 

37.1 Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden in stand. 

37.3 Op alle rechtsverhoudingen tussen Fior Network en Opdrachtgever en/of Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. 

37.3 Alle geschillen of procedures die in verband met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden of hieruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Fior Network en Opdrachtgever mochten ontstaan, ongeacht de aard, zowel contractueel als buiten contractueel, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. Fior Network B.V. is statutair gevestigd te Almere en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

onder nummer 89339762. 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn online gepubliceerd en vindbaar via https://fior.network/algemene-voorwaarden 

 

Versie: 23 februari 2023

100% tevredenheidsgarantie

We hechten een grote waarde aan klanttevredenheid. Sterker nog, klanttevredenheid is essentieel om onze missie te kunnen uitvoeren: het zijn van een lange termijn videopartner voor marketeers. 

Tegelijkertijd begrijpen we ook dat het een grote stap kan zijn om te starten met video. Zeker wanneer de focus ligt op een samenwerking voor langere tijd.

In plaats van dat je direct een lange termijn samenwerking met ons aangaat, starten we altijd met een eerste project. Hoe dit er precies uitziet hangt van jouw bedrijf en jouw wensen af, maar meestal bestaat dit uit het produceren van 3 tot 5 video’s. 

Wij helpen je bij het gehele proces. Het bedenken van de strategie, het schrijven van de scripts, het voorbereiden van de draaidag en uiteraard het filmen en monteren. 

Bij een creatieve samenwerking zoals deze, moeten we in het begin vast aan elkaar wennen. Maar, daar zijn uiteraard de feedbackrondes voor, waardoor we altijd tot het best mogelijke resultaat komen.

De kans is erg klein, maar ben je (zelfs na meerdere feedbackrondes) toch niet tevreden over het eindresultaat van de video’s? En besluit je de video’s niet te publiceren? Dan hoef je ons niets te betalen. Je loopt dus geen enkel risico.

Wanneer de eerste video’s zijn gepubliceerd bespreken we samen de resultaten en maken we een plan voor de vervolgstappen.